Vrijwaring
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, draaiboeken die verstrekt worden via Recreatheek.nl op enigerlei wijze te verspreiden. De informatie dient slechts voor eigen gebruik.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Recreatheek.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Recreatheek.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Recreatheek.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Recreatheek.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Recreatheek.nl verkregen is. De informatie op Recreatheek.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.